Bilety na Warsaw Tattoo Convention z LOTTO

REGULAMIN KONKURSU

„Bilety na Warsaw Tattoo Convention z  LOTTO”

 

§ 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Organizatorem Konkursu „Bilety na Warsaw Tattoo Convention z LOTTO” (zwanym dalej “Konkursem”), jest firma AZAZEL SHOP EWELINA TRZECIECKA-PARURA, ul. ks. Ignacego Kłopotowskiego 38/39, NIP 529-16-89-56803-717 Warszawa, Mazowieckie (zwany dalej „Organizatorem”)

2. Fundatorem nagrody jest Organizator.

3. Konkurs nie jest stworzony, administrowany ani sponsorowany przez Facebook. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook, Inc.

4. Konkurs jest prowadzony na stronie www.facebook.com/WarsawTattooConvention (zwanej dalej “Fanpage”).

§ 2. WARUNKI UCZESTNICTWA

1. W Konkursie mogą uczestniczyć wyłącznie osoby fizyczne, konsumenci w rozumieniu art. 22(1) kodeksu cywilnego, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zarejestrowane na stronie, za wyjątkiem pracowników Organizatora.

2. Warunkiem wzięcia udziału jest:

a. posiadanie zweryfikowanego konta w serwisie Facebook,

b. zaznaczenie “Lubię to” na Fanpage Warsaw Tattoo Convention,

c. udzielenie zgody na dostęp do publicznych informacji udostępnianych w Profilu, na publikowanie informacji w Profilu Uczestnika oraz na wysyłanie wiadomości do uczestnika.

d. posiadanie zarejestrowanego i zweryfikowanego konta w serwisie gry.lotto.pl lub totalcasino.pl

e. udzielenie odpowiedzi na pytanie konkursowe „Którą rocznicę obchodzi w tym roku Totalizator Sportowy?” w komentarzu pod postem ogłaszającym Konkurs.

3. Konkurs trwa od dnia 20 października 2021 r. godz. 12:00 do 21 października 2021 godz. 23:59

4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek zakłócenia w działaniu łącz teleinformatycznych, serwerów, interfejsów, przeglądarek oraz platformy Facebook oraz Aplikacji Konkursowej

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za czasowe lub stałe zablokowanie strony lub aplikacji ze strony Facebooka.

§ 3. NAGRODA

1. Nagrodą główną w Konkursie jest:  dwadzieścia (20) podwójnych karnetów uprawniających do wejścia na Warsaw Tattoo Convention w dniach 23-24 października 2021 r. (zwany dalej “Nagrodą”).

2. Zwycięzcom nie przysługuje prawo wymiany Nagród na gotówkę ani nagrodę innego rodzaju.

3. Zwycięzca może zrzec się Nagrody, ale w zamian nie przysługuje mu ekwiwalent pieniężny ani jakakolwiek inna nagroda.

 

 

 

§ 4. ZASADY PRZYZNAWANIA NAGRÓD

1. Pierwsze 20 osób, spełniających warunki udziału w Konkursie, które odpowiedzą prawidłowo na zadane pytanie, zostanie ogłoszonych Zwycięzcami Konkursu.

2. Zwycięzcy Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej i warunkach odbioru Nagrody za pośrednictwem wiadomości wysłanej na Facebooku.

3. Informacja o wygranej nagrodzie zostanie przesłana Zwycięzcy w ciągu 2 dni roboczych od momentu zakończenia Konkursu.

4. Nagrody zostaną wydane Zwycięzcom w czasie trwania Warsaw Tattoo Convention. Lista Zwycięzców będzie dostępna na recepcji Warsaw Tattoo Convention i według niej, na podstawie dowodu tożsamości, będą przekazywane Narody.

5. Organizator ma prawo podać dane Zwycięzcy na stronie www.warsawtattooconvention.com oraz na Fanpage.

6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku Nagroda przepada.

7. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe dane podane przy rejestracji, w szczególności za zmianę danych osobowych uniemożliwiającą odszukanie Uczestnika, któremu przyznano Nagrodę.

8. W przypadkach wykrycia działań niezgodnych z Regulaminem, próby wpływania na wyłonienie Zwycięzcy w sposób niedozwolony, w szczególności poprzez zakładanie fikcyjnych profili prywatnych w serwisie Facebook, dany Uczestnik może zostać wykluczony z Konkursu.

 

§ 5. REKLAMACJE

1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy winni zgłaszać na piśmie w czasie trwania Konkursu, jednak nie później niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia wydania Nagród.

2. Reklamacja zgłoszona po wyznaczonym terminie nie wywołuje skutków prawnych.

3. Pisemna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana listem poleconym na adres Organizatora z dopiskiem „Bilety na Warsaw Tattoo Convention z LOTTO”

4. Reklamacje rozpatrywane będą pisemnie w terminie 30 dni.

 

§ 7. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego i inne przepisy prawa.

2. Spory odnoszące się i wynikające z Konkursu będą rozwiązywane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Organizatora.

3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu w trakcie jego trwania. Informacja o zmianach będzie zamieszczona na Fanpage.

4. Warunki szczególne Konkursu są podane w treści postu konkursowego na Fanpage Organizatora

 

 

Warszawa, dnia 10 października 2021 r.