Widzimy się w październiku 2018!

Chcielibyśmy podziękować każdej osobie, która odwiedziła w tym roku OBERON 3D WARSAW TATTOO CONVENTION.
Dziękujemy wszystkim artystom, którzy pokazali swoje prace, wystawcom, gościom i partnerom, a także wszystkim którzy wystąpili na scenie.
Teraz czas na podsumowanie i złapanie oddechu. Bogatsi o kolejne doświadczenia z nową energią ruszamy do przygotowania 6. edycji Warsaw Tattoo Convention.

Do zobaczenia za rok!!!

Organizatorzy

PYTANIA I ODPOWIEDZI

Czy mogę wykonać tatuaż podczas imprezy?
Jak najbardziej tak! Po to jest między innymi konwencja tatuażu.
Najlepiej skontaktować się wcześniej z wybranym artystą, który będzie gościł na imprezie i zapisać się na konkretny termin/godzinę. Podczas samej konwencji też można próbować „wstrzelić się” w wolny termin.

Czy muszę wykupić bilet wstępu jeśli tatuuję się w trakcie imprezy?
Tak. Wszyscy umówieni na wykonanie tatuażu podczas konwencji muszą posiadać bilet.

Gdzie mogę kupić bilet podczas imprezy?
Przedsprzedaż przez Ebilet.pl zakończy się o północy z 5/6 października. Bilety będzie można kupić na miejscu, na Stadionie Legii, w kasach oraz na dole przy wejściu w centrum konferencyjnym, gdzie odbywa się impreza.

Czy będzie można zapłacić na miejscu za bilety kartą?
Tak, będzie możliwość płatności kartą z kasach Legii.

Czy na miejscu będzie dostępny bankomat?
Tak, na miejscu, przy wejściu do budynku będzie stał specjalny bankomatowóz podstawiony na czas trwania imprezy.

Czy wstęp na koncerty lub inne atrakcje programu na scenie jest oddzielnie biletowany?
Nie. Wszystkie atrakcje w ramach imprezy są dostępne w ramach zakupionego biletu. Jedynie na warsztaty dla dzieci w niedzielę obowiązują oddzielne zapisy.

Czy po opuszczeniu tereny imprezy mogę na nią wrócić?
Tak. Wstęp na imprezę i powrót na nią jest możliwy z opaską na ręce. Opaska zniszczona lub zdjęta z ręki nie jest ważna.

Jaka jest różnica w cenie biletów zakupionych w przedsprzedaży, a tych nabytych w dniu imprezy?
CENY BILETÓW W PRZEDSPRZEDAŻY:
25 zł – bilet jednodniowy – piątek
35 zł – bilet jednodniowy – sobota/niedziela
60 zł – karnet 3-dniowy
Przedsprzedaż prowadzona jest przez www.eBilet.pl

CENY BILETÓW PODCZAS KONWENCJI:
35 zł – bilet jednodniowy – piątek / 45 zł – bilet jednodniowy – sobota/niedziela
75 zł – karnet 3-dniowy

Czy dzieci wstęp wolny na imprezę?
Dzieci do 13 lat mają wstęp wolny na konwencję, jednak muszą być pod opieką dorosłego.

Jak zgłosić tatuaż do konkursu?
Zgłoszenia do wszystkich kategorii odbywają się w punkcie Info.

Czy na miejscu będzie dostępna strefa gastronomiczna?
Tak. Wybraliśmy dla Was 8 food trucków + bar, w których będziecie mogli się posilić już od porannych godzin. W tym roku nasi partnerzy zadbają o tzw. opcje śniadaniowe.

Czy dozwolone jest wniesienie aparatu / kamery na teren imprezy?
Tak. Organizator nie ogranicza wstępu na konwencję z aparatem czy kamerą, jednak konieczne jest uzyskanie zgody od tatuażysty i osoby tatuowanej na utrwalenie ich wizerunku.

Czy na After Party w klubie Znajomi Znajomych obowiązują oddzielne bilety wstępu?
Nie. Zarówno w piątek 6.10, jak i w sobotę 7.10 wstęp dla klubu jest wolny.

Masz inne pytanie?
Pisz na media@warsawtattooconvention.com

REGULAMIN


REGULAMIN IMPREZY
pod nazwą:
„OBERON 3D Warsaw Tattoo Convention”
WARSZAWA, STADION MIEJSKI LEGII WARSZAWA,
6 – 8.10.2017

  I. POSTANOWIENIA OGÓLNE:
 1. Niniejszy regulamin, (zwany dalej: „Regulaminem”) został wydany na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych, opubl. Dz.U. 2013 poz. 611 (zwanej dalej „Ustawą”) oraz na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego.
 1. Regulamin jest wydany przez organizatora imprezy pod nazwą: „OBERON 3D Warsaw Tattoo Convention”, która odbędzie się w dniach 6.10-8.10.2015 roku w Warszawie, Stadion Miejski Legii Warszawa, (zwanej dalej: „Imprezą”), tj. przez spółkę: AZAZEL SHOP, ul. Podleśna 11, 05-822 Milanówek, NIP 5291689568, reprezentowaną przez Ewelina Trzeciecka Parura, (zwaną dalej: „Organizatorem”).
 1. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, które w czasie trwania Imprezy będą przebywać na terenie, na którym przeprowadzana jest Impreza. Każda osoba przebywająca na tym terenie w czasie trwania Imprezy obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego Regulaminu.
 1. Celem Regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa Imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na Imprezie i korzystania przez nie z terenu, na którym przeprowadzana jest Impreza, a także urządzeń, znajdujących się na nim, a ponadto uregulowanie praw i obowiązków uczestników Imprezy w związku z nabyciem biletu wstępu na Imprezę.
 1. Poniższe określania używane w Regulaminie będą miały następujące znaczenie:
  „Bilet” oznacza indywidualną zgodę wejścia na Imprezę, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy podlega wymianie na Identyfikator (opaskę);
  „Identyfikator” oznacza identyfikator wydawany przez Organizatora przy wejściu na Teren Imprezy za zwrotem Biletu; Identyfikator będzie miał postać opaski umieszczonej na trwałe na ręce, której wzór ustala Organizator; z Identyfikatora może korzystać tylko jedna osoba; uszkodzenie lub zerwanie Identyfikatora powoduje utratę jego ważności; zakazane jest odstępowanie Identyfikatora;
  „Służby Porządkowe” i „Służby Informacyjne” oznaczają powołane przez Organizatora osoby, w tym pracowników agencji ochrony osób lub mienia, legitymujących się identyfikatorem, do dbania o bezpieczeństwo osób uczestniczących w Imprezie, w tym do kontroli uprawnień Uczestników do wstępu na Teren Imprezy.;
  „Teren Imprezy” oznacza wyznaczony fragment obiektu Stadionu Miejskiego Legii Warszawa, przy ul. Łazienkowskiej 3, na którym przeprowadzana jest Impreza lub inne miejsce, na które Impreza może zostać przeniesiona z ważnych powodów i podane do publicznej wiadomości przed Imprezą;
  „Uczestnik Imprezy” oznacza osobę uczestniczącą w Imprezie na podstawie Identyfikatora wydanego za zwrotem Biletu. Zakup biletu nie obowiązuje w przypadku osoby małoletniej, która nie ukończyła 13 roku życia.
  II. SPRZEDAŻ BILETÓW:
 1. Bilety sprzedawane są wyłącznie w autoryzowanych punktach sprzedaży oraz jako bilety elektroniczne w sklepie internetowym – www.ebilet.pl. Bilety mogą być sprzedawane wyłącznie po cenie wydrukowanej na Bilecie. Lista autoryzowanych punktów sprzedaży jest dostępna na stronie www.warsawtattooconvention.pl
 1. Zakazana jest odsprzedaż Biletów na aukcjach, licytacjach lub prowadzona w jakikolwiek inny sposób wskazujący na zarobkowy charakter takiej odsprzedaży. Zakazane jest wszelkie publiczne oferowanie przeniesienia własności Biletów, w tym także w charakterze nagród w konkursach, loteriach, w sprzedaży premiowej lub jakichkolwiek innych promocjach, choćby było ono nieodpłatne, bez wiedzy Organizatora
 1. Organizator informuje, że zgodnie z art. 133 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń: „Kto nabywa w celu odprzedaży z zyskiem bilety wstępu na imprezy artystyczne, rozrywkowe lub sportowe albo kto bilety takie sprzedaje z zyskiem, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Usiłowanie oraz podżeganie i pomocnictwo są karalne.”
 1. Zamianie na Identyfikator podlega wyłącznie Bilet oryginalny, nabyty zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Bilet nabyty z naruszeniem postanowień Regulaminu może być unieważniony przez Organizatora. Organizator ostrzega, że kupno Biletów od osób postronnych niesie ryzyko zakupu biletu podrobionego, co w konsekwencji powoduje odmowę wymiany Biletu na Identyfikator i wstępu na Imprezę.
 1. W przypadku, gdy osoba niepełnosprawna chce uczestniczyć w Imprezie wraz z opiekunem każda z tych osób zobowiązana jest do nabycia Biletów.
  III. WSTĘP NA TEREN IMPREZY:
 1. Wstęp na Teren Imprezy przysługuje osobie posiadającej Bilet, który przy pierwszym wejściu na Teren Imprezy zostanie wymieniony na Identyfikator. Każdorazowe wejście na Teren Imprezy przysługuje tylko Uczestnikowi z nieuszkodzonym Identyfikatorem umocowanym na trwałe na ręku.
 1. Bez względu na spełnienie powyższych przesłanek określonych w pkt. 11 powyżej, Organizator zobowiązany jest zgodnie z przepisami Ustawy odmówić wstępu na Teren Imprezy:
  (a) osobom wobec których zostało wydane orzeczenie zakazujące wstępu na imprezę masową lub zobowiązujące do powstrzymania się od przebywania w miejscach przeprowadzania imprez masowych, wydane przez sąd wobec skazanego w związku z warunkowym zawieszeniem wykonania kary pozbawienia wolności albo wobec nieletniego na podstawie art. 6 pkt. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o postępowaniu w sprawach nieletnich, a także osobom wobec których został wydany zakaz zagraniczny lub klubowy w rozumieniu Ustawy,
  (b) osobom, które odmawiają poddania się czynnościom, o których mowa w pkt. 22 Regulaminu.
  (c) osobie znajdującej się pod widocznym wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków,
  (d) osobie posiadającej broń lub inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne, materiały pożarowo niebezpieczne, napoje alkoholowe, środki odurzające lub substancje psychotropowe.
  e) osobie zachowującej się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób stwarzającej zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego.
  Ocena przedmiotów i kwalifikowanie ich jako niebezpiecznych należy do Służb Porządkowych.
  f) nie posiadającym Identyfikatora/opaski,
  IV. ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE OBOWIĄZUJĄCE NA TERENIE IMPREZY:
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo osobom obecnym na Imprezie oraz porządek podczas trwania Imprezy, poprzez m.in.:
  a) Służby Porządkowe i Służby Informacyjne;
  b) powołanie kierownika do spraw bezpieczeństwa, kierującego Służbami Porządkowymi i Informacyjnymi i organizującego ich pracę;
  c) udostępnienie pomocy medycznej oraz zaplecza higieniczno-sanitarnego;
  d) zmianę miejsca Imprezy na inne, jeśli zajdzie taka potrzeba.
 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy zobowiązane są stosować się do poleceń Służb Porządkowych i Informacyjnych, w tym kierownika do spraw bezpieczeństwa. Odmowa zastosowania się do tych poleceń może wynikać wyłącznie z uwagi na ich sprzeczność z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie inne osoby, które znajdują się na Terenie Imprezy obowiązani są zachowywać się w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na Imprezie, a w szczególności przestrzegać postanowień Regulaminu. Zakazane jest niszczenie oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na Terenie Imprezy, itp. Uczestnicy zobowiązani są korzystać z pomieszczeń sanitarnych wyłącznie zgodnie z ich przeznaczeniem.
 1. Uczestnicy Imprezy oraz wszystkie osoby znajdujące się na Terenie Imprezy zobowiązani są posiadać na ręku ważny Identyfikator. Brak Identyfikatora lub posiadanie Identyfikatora zerwanego lub uszkodzonego, jak również Identyfikatora nie zapiętego na ręce jest jednoznaczną podstawą do usunięcia uczestnika z Terenu Imprezy. W przypadku zerwania lub uszkodzenia Identyfikatora (na terenie imprezy) Uczestnik Imprezy zobowiązany jest do natychmiastowego zgłoszenia się do kierownika ochrony przy bramie wyjściowej z Terenu Imprezy wraz z uszkodzonym Identyfikatorem, w celu wymiany Identyfikatora na nowy. Wymianie podlegają wyłącznie Identyfikatory uszkodzone na Terenie Imprezy. Samowolne opuszczenie terenu imprezy z uszkodzonym lub zerwanym identyfikatorem bez wcześniejszego powiadomienia kierownika ochrony jest równoznaczne z rezygnacją z uczestnictwa w imprezie.
 1. Jeżeli Uczestnik zgłosi uprzednio Organizatorowi konieczność zdjęcia przez niego Identyfikatora z nadgarstka po opuszczeniu Terenu Imprezy danego dnia a przed następnym jego wejściem na Teren Imprezy kolejnego dnia (np. ze względu na pracę wykonywaną przez Uczestnika itp.), to tylko ten sam Uczestnik będzie uprawniony do ponownego wejścia na Teren Imprezy i otrzyma nowy Identyfikator, za zwrotem dotychczasowego Identyfikatora i po weryfikacji zgodności jego tożsamości ze zgłoszeniem. Zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Uczestnik dokonuje w punkcie informacyjnym zlokalizowanym przed każdym wejściem na teren imprezy. Dokonanie zgłoszenia powinno odbyć się przed pierwszym wejściem na Teren Imprezy lub najpóźniej przed opuszczeniem Terenu Imprezy przez Uczestnika, który musi wówczas okazać nieuszkodzony Identyfikator zapięty na nadgarstku oraz dowód tożsamości. Nowy Identyfikator Uczestnik odbiera w tym samym punkcie, w którym dokonywał zgłoszenia. Powyższa procedura związana jest z uiszczeniem przez Uczestnika opłaty manipulacyjnej, która każdorazowo wynosi 5 pln. Procedurze tej nie podlegają identyfikatory zdjęte samodzielnie bez uprzedniego zgłoszenia.
 1. Zabrania się:
  a) wprowadzania psów i innych zwierząt na Teren Imprezy
  b) wnoszenia niebezpiecznych przedmiotów
  c) wnoszenia alkoholu i środków odurzających
  d) wnoszenia własnych napojów
  e) zakaz prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej
 1. Organizator w zakresie określonym Ustawą i przepisami wykonawczymi jest uprawniony do utrwalania przebiegu Imprezy, a w szczególności zachowania osób, za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Materiały zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy, mogące stanowić dowody pozwalające na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowody mające znaczenie dla toczących się takich postępowań, Organizator niezwłocznie przekazuje prokuratorowi rejonowemu właściwemu ze względu na Teren Imprezy lub Policji. Zgromadzone podczas utrwalania przebiegu Imprezy materiały, nie zawierające dowodów pozwalających na wszczęcie postępowania karnego albo postępowania w sprawach o wykroczenia lub dowodów mających znaczenie dla toczących się takich postępowań, przechowuje się po zakończeniu Imprezy przez okres co najmniej jednego miesiąca, a następnie ulegają komisyjnemu zniszczeniu.
 1. Służby Porządkowe i Informacyjne, są uprawnione zgodnie z przepisami Ustawy do:
  a) sprawdzania uprawnień do przebywania na Imprezie,
  b) legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości,
  c) przeglądania zawartości bagaży, odzieży osób, w przypadku podejrzenia, że osoby te wnoszą lub posiadają przedmioty, o których mowa w pkt. 12 d), 13 d) lub w pkt. 20 Regulaminu,
  d) stwierdzania uprawnień osób do przebywania na Imprezie, a w przypadku stwierdzenia braku takich uprawnień – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  e) wydawania poleceń porządkowych osobom zakłócającym porządek publiczny lub zachowującym się niezgodnie z regulaminem imprezy masowej, a w przypadku niewykonania tych poleceń – wezwania ich do opuszczenia Imprezy;
  f) stosowania siły fizycznej w postaci chwytów obezwładniających oraz podobnych technik obrony w przypadku zagrożenia dóbr powierzonych ochronie, nie zastosowania się do polecenia opuszczenia terenu Imprezy lub w celu odparcia ataku na członka Służb Porządkowych lub inną osobę, na zasadach określonych w art. 11 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 24.05.2013r. o środkach przymusu bezpośredniego i broni palnej;
  g) ujęcia, w celu niezwłocznego przekazania Policji, osób stwarzających bezpośrednie zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkiego, a także chronionego mienia.
 1. Służby Porządkowe lub Informacyjne są obowiązane usunąć z Terenu Imprezy osoby, które swoim zachowaniem zakłócają porządek publiczny lub zachowują się niezgodnie z Regulaminem.
 1. Członkowie Służb Porządkowych i Informacyjnych, w zależności od potencjalnego ryzyka i potrzeb, mogą być wyposażeni m.in. w:
  – ręczne wykrywacze metalu,
  – wzory biletów, identyfikatorów i zaproszeń,
  – inne niezbędne i prawnie dozwolone środki ochrony osobistej.
 1. Stwierdzenia prawa osoby do przebywania na Imprezie członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje przez:
  – sprawdzenie, czy osoba ta posiada ważny Bilet, a po jego wymianie Identyfikator,
  – porównanie okazanego dokumentu ze wzorem.
 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży przedmiotów, których wnoszenie i posiadanie na Imprezie jest zabronione, członek Służb Porządkowych odmawia wpuszczenia na imprezę osoby, u której stwierdzono posiadanie tych przedmiotów, lub usuwa ją z miejsca przeprowadzania Imprezy.
 1. W przypadku stwierdzenia w zawartości przeglądanych bagaży lub odzieży broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów, napojów alkoholowych, materiałów wybuchowych, pirotechnicznych i pożarowo niebezpiecznych oraz środków odurzających i psychotropowych, członek Służb Porządkowych lub Informacyjnych dokonuje ujęcia osoby, u której w przeglądanych bagażach lub odzieży stwierdzono te przedmioty i po ich odebraniu sporządza protokół z tej czynności, a następnie przekazuje tę osobę Policji wraz z odebranymi przedmiotami.
 1. Osobom, którym odmówiono wstępu na Imprezę lub przebywania na niej lub osobom usuniętym z Terenu Imprezy zgodnie z Regulaminem lub Ustawą z uwagi na ich naruszenie nie przysługuje prawo zwrotu należności za Bilet.
 1. Zabrania się prowadzenia bez autoryzacji Organizatora jakiejkolwiek działalności handlowej lub innej zarobkowej, a także działalności reklamowej oraz promocyjnej na Terenie Imprezy.
 1. Organizator wyznacza strefy podziału Imprezy:
  – Zaplecze techniczno-socjalne,
  – teren imprezy,
  – strefa VIP,
  – strefy gastronomiczne – wydzielone i zamknięte strefy gastronomiczno-handlowe, w których sprzedawane jest piwo i wino są wyłączone z terenu imprezy masowej i tylko w tych strefach można spożywać zakupiony tam alkohol.
 1. Organizator zapewnia bezpieczeństwo przeciwpożarowe poprzez zapewnienie, że:
  a) pracownicy obsługi, Służby Porządkowe i Informacyjne oraz Organizator muszą znać rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i hydrantów oraz zasady postępowania na wypadek pożaru;
  b) Służby Porządkowe i Informacyjne muszą być przeszkolone w zakresie: zasad prowadzenia ewakuacji, sposobu alarmowania straży pożarnej, zasad użycia podręcznego sprzętu gaśniczego udzielania pierwszej pomocy medycznej
 1. W czasie Imprezy Organizator oraz Uczestnicy Imprezy, a ponadto inne osoby przebywające na jej terenie, zobowiązują się przestrzegać przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
  V. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW IMPREZY:
 1. Organizator informuje, że z uwagi na znaczną liczbę Uczestników, konieczność dokonania wymiany Biletów na Identyfikatory oraz niezbędne środki kontroli i bezpieczeństwa stosowane przy wejściu na Imprezę.
 1. Organizator informuje, że Uczestnik Imprezy lub inna osoba przebywająca na Terenie Imprezy będzie przebywać ciągle w strefie głośnych dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu. Podczas Imprezy będą używane światła stroboskopowe.
 1. Organizator utrwala również przebieg Imprezy dla celów dokumentacji oraz promocji lub reklamy Imprezy i imprez w przyszłych latach, Organizatora oraz sponsorów. Wizerunek osób przebywających na Terenie Imprezy może zostać utrwalony, a następnie rozpowszechniany dla celów dokumentacyjnych, sprawozdawczych, reklamowych oraz promocyjnych.
  VI. REKLAMACJE:
 1. Wszelkie reklamacje można składać w formie pisemnej najpóźniej w terminie 14 dni od dnia zakończenia Imprezy na następujący adres korespondencyjny Organizatora:
  AZAZEL SHOP, ul. Podleśna 11, 05-822 Milanówek, NIP 5291689568
 1. Organizator rozpoznaje reklamacje złożone zgodnie z pkt. 36 powyżej w terminie 21 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi listem poleconym. Składający reklamacje musi posiadać dowód nadania listu poleconego.
  Warunkiem dochodzenia roszczeń jest wyczerpanie procedury reklamacyjnej, o której mowa w niniejszym rozdziale Regulaminu.
  VII. PRZEPISY KARNE WYNIKAJĄCE Z USTAWY:
 1. Kto nie wykonuje polecenia porządkowego, wydanego na podstawie Ustawy lub przez Służby Porządkowe lub Informacyjne, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.
 1. Kto wnosi lub posiada na Imprezie broń, inne niebezpieczne przedmioty, materiały wybuchowe, wyroby pirotechniczne lub materiały pożarowo niebezpieczne, podlega karze aresztu albo ograniczenia wolności.
  VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE:
 1. Wszelkie prawa do nazwy i logo Imprezy są zastrzeżone na rzecz Organizatora. Oficjalne programy i gadżety dotyczące Imprezy będą sprzedawane wyłącznie na Terenie Imprezy lub w autoryzowanych przez Organizatora punktach sprzedaży.
 1. Status sponsora Imprezy przyznaje wyłącznie Organizator.
 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej.
 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny:
  – na stronie internetowej Imprezy
  – w punktach informacyjnych na Terenie Imprezy;
  – w kasach biletowych na Terenie Imprezy;
 1. Korespondencję do Organizatora kieruje się na adres wskazany w pkt. 36 na piśmie, przesyłką poleconą.
 1. Służby Porządkowe i Informacyjne mogą wydawać własne instrukcje bezpieczeństwa oraz ppoż. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 1. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy Ustawy.
 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 roku.

Warszawa, dnia 1 września 2017 roku.

TRZY WIECZORY Z KOBIETAMI Z INNYCH WYMIARÓW

Pokaz: Zo-Ra van der Blast „Crash Test”
Piątek, 20:15 – 20.45

Ta dama jest wieloaspektowym duchem wielu postaci. Bez publiczności nie istnieje! Głęboko odkrywa swoje wnętrze, w momencie połykania miecza. Prowadząc swoje przedstawienia udowadnia, że niemożliwe jest zawsze możliwe.
Zo-Ra jest międzygalaktyczną Super Bohaterką z zaburzeniami genetycznymi wypaczającymi jej umysł, twarz i ciało w kierunku ryzykownych manifestacji!

Pokaz Księżniczki Tweedle Needle & Miss-R-Action „The Twisted Sisters”
Sobota, 21:00 – 21:20

Księżniczka Tweedle Needle to nieustraszona i brutalna femme fatale! Tweedle łączy tradycyjne fakirowskie popisy ze skandalicznymi i często krwawymi pokazami. Jest urocza, komiczna i całkowicie nieustraszona. Tweedle podnosi dziwne przedmioty jeszcze dziwniejszymi częściami ciała, włada maczetami i mieczami z przerażającą zręcznością.

Miss-R-Action jest niezwykłą bombą ekstrawagancji! Ma niezwykłą potrzebę, by rozśmieszać publiczność…prawdziwy łamacz serc, z najsilniejszym tyłkiem we wszechświecie (serio)! Wywodzi się z linii eksperymentalnych wykonawców teatralnych, robi filmy, występuje w sztukach i cyrku. R-Action wykazuje ogromną pasję do lateksu, sarkazmu i przygód.
Wierzcie lub nie, dadzą Wam taki pokaz, którego nigdy nie zapomnicie!

Pokaz: Księżniczka Twieedle Needle „La Macheta”
Niedziela, 19.30 – 20.00

Wszyscy dobrze wiemy, że Księżniczka Tweedle Needle lubi podróżować, jednak po jej ostatnich przygodach w Meksyku, to już nie ta sama osoba….
Najadła się zbyt wiele wijących się robali Tequilla i nawąchała się za dużo ostrego sosu…. i powoli zaczęła się zmieniać… pochłonął ją ogień i przemienił w La Macheta!
La Macheta to nieustraszona i brutalna femme fatale! Prosto z meksykańskiej dżungli, napędzana ostrym sosem jest po prostu nie do powstrzymania!

ART FUSION Z MUMINKAMI – Julia Szewczykowska i goście

Jej fascynacja Muminkami sięga rzecz jasna dzieciństwa, a w tym wszystkim to jest najpiękniejsze, że trwa to do dziś. Ostatnio za sprawą swojego chłopka spełniła marzenie i odwiedziła krainę Muminków w Finlandii.

Julia Szewczykowska, ponieważ o niej tutaj mowa, artystka tatuażystka z warszawskiego Juniorink Najgorsze Studio w Mieście poprowadzi w niedzielne popołudnie art fusion tematyczne, oczywiście związane z Muminkami. Zaproszeni przez nią goście 5. edycji Warsaw Tattoo Convention będą malować postacie z bajki na specjalnie do tego przygotowanych deskach w kształcie bohaterów sagi.

Śladami Mauiego – w świecie polinezyjskich mitów i tatuaży.

Zapraszamy na rodzinną podróż na Polinezję śladami legendarnego Mauiego. Wspólnie z prowadzącymi odkryjemy kulturę mieszkańców wysp, dowiemy się w jaki sposób złapać Te Ra słońce na lasso i co się stało, gdy Matka Ziemia Papatuanuku i Ojca Niebo Ranginui zostali rozdzieleni. Odwiedzimy tajemniczą „krainę długiej, białej chmury” Aotearoa, aby poznać co kryje się pod maoryskim tatuażem oraz dla-czego mieszkańcy stykają się czołami i nosami na powitanie. Na koniec wspólnej przygody uczestnicy wykonają maoryski talizman.

Warsztaty przeznaczone są dla dzieci w wieku 6 -12 lat wraz z opieku-nem.
Odbędą się w dwóch grupach. Pierwsza o godzinie 12.30, druga o 14.30.
Czas trwania warsztatu około 1h 15 min.
Prowadzenie: Tomasz Madej – kustosz Muzeum Azji i Pacyfiku

Rezerwacja
Zapisy przyjmowane są na mail biuro@warsawtattooconvention.com
W temacie prosimy wpisać Śladami Mauiego i godzinę (12.30 lub 14.30), a w treści maila wiek i imię dziecka oraz nazwisko opiekuna.
Liczba miejsc jest ograniczona. O przyjęciu decyduje kolejność zgło-szeń i otrzymanie maila potwierdzającego rezerwację.
Warsztaty są bezpłatne dla osób uczestniczących w Warsaw Tattoo Convention (dzieci do lat 13 wchodzą na imprezę za darmo).

LOKALIZACJA

Warsaw Tattoo Convention odbędzie się na imponującym stadionie Legii, przy ulicy Łazienkowskiej 3 w Warszawie.

Dojedź do nas z:
• Dworca Centralnego – najpierw dwa przystanki tramwajem do KRUCZA, a potem autobusem 171 do TORWAR
• Lotniska Chopina sektory AB 02 – autobusem 188 bez przesiadek do TORWAR
• Lotniska Modlin – busem do Centrum, następnie jeden przystanek tramwajem do KRUCZA, a potem autobusem do 171 do TORWAR

Aktualny rozkład autobusów znajduje się na stronach:
www.ztm.waw.pl
www.jakdojade.pl/warszawa

Jan Stanisław Kubary – Warszawiak z urodzenia, najwybitniejszy badacz Mikronezji z wyboru.

Zapraszamy na wykład poświęcony jednemu z najwybitniejszych badaczy Oceanii, w Polsce zapomnianemu, Janowi Stanisławowi Kubaremu.

Tomasz Madej, kustosz Muzeum Azji i Pacyfiku, przybliży sylwetkę i bogaty życiorys warszawskiego podróżnika i etnografa. Opowie o tym co zaprowadziło go na odległe wyspy Oceanu Spokojnego i przedstawi jego fascynujący dorobek naukowy, ze szczególnym uwzględnieniem tatuażu z Mikronezji, któremu Kubary poświęcił nie tylko kilka publikacji, ale również swoje ciało. Prezentacja będzie ilustrowana zdjęciami i rycinami autorstwa samego
Kubarego.

TATUOWANIE BEZ PRĄDU

Jest prekursorką tatuażu etnicznego w Polsce i jedną z nielicznych artystek w Europie, która pracuje w tradycyjnej technice handpokingu. Wykonuje tzw. dotwork, który polega na tworzeniu pojedynczą igłą, kropka po kropce, misternych kompozycji. Karolina Czaja inspiracji do swoich prac poszukuje w trakcie podróży do najdalszych zakątków świata, wśród świętych motywów plemion Shipibo (Peru), Iban (Malezja) czy Rabari (Indie). https://www.facebook.com/Primitive-Tattoo-377158098973332/

W tym roku do sekcji „tatuowania bez prądu” na Warsaw Tattoo Convection Karolina zaprosiła swoich znajomych:

Aman Durga Sipatiti – ikona sceny tatuażu tradycyjnego na Świecie. Po raz pierwszy będzie gościem na polskim konwencie. Durga tatuuje starodawną techniką handtappingu. Meto-dy tej nauczył się od szamanów z Mentawai oraz Borneo, gdzie dokumentował ginącą praktykę tatuowania. Artysta będzie również tatuował gościnie u Karoliny Czaja w Primi-tive Tattoo.
https://www.facebook.com/durga.sipatiti

Albar Tikam – po raz pierwszy na polskiej scenie tatuażu. Specjalnie na Warsaw Tattoo Conevention przyjedzie z indonezyjskiej „wyspy bogów i turystów” Bali. Specjalizuje się w technice handtappingu rodem z Borneo. Wzorem członków plemienia Iban tworzy tatuaż uderzając tzw. młoteczkiem w patyk zaopatrzony w ostrze. Artysta będzie również tatuował gościnie u Karoliny Czaja w Primitive Tattoo.
https://www.facebook.com/albar.tikam

Max Native – tatuujący obieżyświat, a raczej nomad. Specjalizuje się w dotworku, który wykonuje maszynką. Tatuuje świętą geometrię i symbole, a może raczej motywy, które w jego przekonaniu odzwierciedlają duszę tatuowanego. Artysta będzie również tatuował gościnie u Karoliny Czaja w Primitive Tattoo.
https://www.facebook.com/niwanative

WSPANIAŁA CZWÓRKA, CZYLI KTO ZASIĄDZIE W JURY

Tegoroczny skład jury to połączenie doświadczenia z dzikością i finezją oraz świeżością wniesioną z innej niż tatuowanie branży. Konkursowe tatuaże oceni „czwórka wspaniałych” pod przewodnictwem Aleksandry Hałatek.

Aleksandra Hałatek – była redaktorka naczelna największego czasopisma branżowego TattooFest Magazine, współtwórczyni najstarszej cyklicznej imprez krajowej – festiwalu TattooFest. Od wielu lat związana z największym studiem tatuażu w Małopolsce, Kult Tattoo Fest.

Leszek Jasina – tatuażysta czynnie działający od wczesnych lat 90-tych, specjalizujący się między inni w stylu biomechanicznym. Artysta od lat prowadzi swoją pracownię w Szczecinie. Jest zdobywcą wielu nagród na polskich i międzynarodowych konwencjach tatuażu.

Agnieszka Agrypa Rypińska – artystka, która swoją przygodę z tatuażem artystycznym rozpoczęła przeszło 11 lat temu w dalekiej Australii. Inspiracje do pracy czerpie bezpośrednio ze swoich zainteresowań, do których należą: świat naturalny, świat zwierząt, historia, antropologia i psychologia. W procesie twórczym Agnieszkę ciekawi przede wszystkim to, jakie kolory i wzory kreuje natura (przyp. Tattoo.pl).

Tomasz Strzałkowski – twórca grafiki 3D do takich hitów na konsolę jak: Painkiller, Painkiller: Battle out of Hell, Painkiller: Hell Wars, Gears of War, Bulletstorm i Inner Chains. Prace Tomasza były publikowane w wielu magazynach dotyczących grafiki takich jak: Magazyn 3D, GFX, 3D Artist, 3D World, Creative Magazine, ImagineFX, Render out oraz w albumach „Digital Art Masters” vol. 5 i 6 i również w „BIOMECH ART: Surrealism, Cyborgs and Alien Universes”.